FARCASTER

Nastartovali jsme a organicky rozvíjíme globální síť osobních vztahů mezi jedinečnými osobnostmi a projekty (FARCATER LABELED), které definuje pojem "zaujatosti" v našem smyslu (osobní a osobité fascinace). Vztahy budou povrchově zaznačeny a volně rozvíjeny tak, aby mohly být stopovány, na internetové platformě a podpořeny sítí rezidenčních programů jakožto generátorů osobních setkávání (svérázné využití webu Couchsurfing.org i podpora uměleckých, vědeckých i sociálních rezidenčních projektů - Rezidence B-12), a to napříč všemi vědními, uměleckými a tvůrčími obory lidské činnosti.

Jakákoli Vaše stopa v této internetové síti znamená faktickou zapojenost, cosi jako spouštěč, skok do hyperprostoru multidimenzionální reality, nevratné zapojení Vašeho vlastního světa do interaktivní sítě proměnlivého, živelného prostředí dalších "zaujatých" lidí, které společně definuje jedině fascinovanost přirozeným vývojem v čase a kteří veškeré své znalosti, zkušenosti, osobní vztahy a činnosti využívají k tomu, aby se posunuli někam dál, vytvořili realitu nových možností a významů, které tu předtím nebyly. Název FARCASTER odkazuje do knihy Kantos Hyperionu Dana Simmonse, kde podobná síť propojuje jedotlivé světy a planety, na něž se rozšířilo lidstvo po vesmíru, a umožňuje jim interagovat a vzájemně se navštěvovat a pronikat s nulovou časovou prodlevou. Princip, kterým tuto síť používáme my, je ale životnější a spíše se podobá diasporickému principu z filosofického sci-fi románu Grega Egana Diaspora, neustálému promyšlenému a fascinovnému unikání z minulých stavů svého života a celkového systému inteligentním a přirozeným sebevývojem, podporovaným zvědavostí a fascinací, uchváceností možnostmi života, který neplní na pouhém naplňování tradic, ale využívá je v čase stále novými způsoby; diasporickým způsobem života (jakési mentální nomádství), kdy žádný dosažený stav (mysli, osobního života, společnosti) není cílovou destinací - ale nejnovějším, nejsložitějším podnětem k dalšímu skvělému úniku, posunu do nového.

Jedinečné nápady, zkušenosti, schopnosti a nové perspektivy bude možné díky promyšleně budované síti jedinečných, netradičních a nezaměnitelných osobních vztahů rozvíjet prakticky neomezeně mezi „Zaujatými“ jedinci po celé planetě, zatímco přirozené výsledky takových globálních, ale z podstaty vždy nenapodobitelných, systém proměňujících soukromě prožívaných „brainstormingů“ budou mít "lokální" účinky, v provokaci intenzivnějšího rozvoje osobního, profesního i sociálně-kulturního života každého ze „Zaujatých“ členů sítě FARCASTER v jeho vlastním fyzickém, myšlenkovém i vztahovém prostředí a širším okolí.

Záměrem je podpořit a urychlit tvůrčí, ze sebe se organicky vyvíjející, předem neodhadnutelný, ale přísně logický a vnitřně zodpovědný vývoj jedinců, kteří se pak stávají vlivným zdrojem inovativních aktivit v rozvoji svého lokáního působiště, dosahu (město, pracovní, vědecká či umělecká skupina, osobní vztahy apod.) a tak i celého lidstva.

Cílem je umožnit, aby lidské společenství mohlo plně využívat výsledků plnohodnotného jedinečného seberozvoje každého osobitého, tvůrčího jedince, a neomezovalo jeho potenciál společenskou izolací tak, jak tomu prakticky v každé tradičně vymezené komunitě je.

Plnohodnotná, zrychlená osobní komunikace takových jedinců, vlastními fascinujícími cestami se pohybujících po námi vytvářené síti a vzájemně si poskytujících nejsložitější a nejzodpovědnější možnou zpětnou vazbu, umožní vzniknout FARCASTERU jakožto světovému "urychlovači", využitelnému "zásobníku" intenzivně a stále nově vytvářených a nejpřísněji prosévaných možností vývoje lidstva na všech rovinách, a umožní tak lépe využívat staré a rychleji tvořit v čase nové vhodné možnosti vlastního rozvoje celku a rozšířených pohledů na smysl života a dovolí lidstvu přirozeně a zodpovědně se posouvat v čase, na nové, předtím neexistující úrovně plného a fascinovaného prožívání reality.

A samozřejmě - už se to děje.